Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti goodie s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 4B, IČO 51845741 (ďalej len ako “Správca” či “Správca osobných údajov”) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

Aké informácie zhromažďujeme?

V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje nasledovne: e-mail, celé meno, telefón, dodacia adresa a ďalej tiež údaj o cene. Uvedenie najprv potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení našich záväzkov zo zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok na ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenia prepravy. Tieto údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam a pri odovzdaní vytvoríme o odovzdaní log, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby odovzdania cez informačný systém.

 

Komu dáta predávame?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Všetky potrebné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme iba vlastnými silami, využívame aj služby tretích strán (špecializovaných spoločností). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzavretú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje prenášané dopravným spoločnostiam, napr. Spoločnostiam:

 • Slovenská Pošta
 • Zásielkovňa
 • UPS Slovensko

Žiadnej tretej strane pritom osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

 

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich môžete využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

 • Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracuvávané.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

 • Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukáže, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

 • Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazanie, teda aby sme s nimi prestali nakladať: Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti. Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnenej a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk o obmedzenie ich použitia. Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv.

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

 • V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali; a / alebo, ak Vy vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov ; a / alebo údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk takto spracovávané osobné údaje vymazali. Uvedenie však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov vo strojov čitateľnej forme

 • Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. * .xls, * .csv, alebo v obdobnom formátu).

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

 • V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielanie zamedziť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo nám zaslať správu na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

 • V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodov. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie opísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@goodiefoodie.sk.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

 • V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše Kontaktné centrum. Pokiaľ by Vám snáď naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.
 • Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk